Què són els ajuts Leader?

 Els Ajuts Leader, són una eina que s'ha creat amb per desenvolupar estratègies locals amb l’objectiu de fomentar l’activitat econòmica mitjançant la creació, ampliació o millora d’empreses. Amb això es vol aconseguir millorar el foment de l’activitat emprenedora i l’impuls de l’economia del territori.

Els ajuts tenen l'objectiu la de la dinamització econòmica dels territoris rural, i s’emmarquen dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, amb cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural  (FEADER) i el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Beneficiaris

De naturalesa privada: Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%) que realitzin inversions en:
Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’Annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a 250.000 euros).
• Empreses no agroalimentàries.
De naturalesa pública: Ajuntaments, consells comarcals, Entitats Municipals Descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (en igual o més d’un 50%), que realitzin inversions en:
• Recuperació del patrimoni cultural i natural.
• Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

- Àmbit territorial:

Les comarques del Baix Ebre i Montsià

- De quin tipus i quantia són els ajuts?

*Els ajuts s'atorguen als projectes per un sistema ce concurrència competitiva.

  • Projectes privats: Mínim: 22%; Màxim: 40%

  • Projectes públics: Mínim: 60%; Màxim: 80%

 Aquestes mesures se subvencionaran fins a un màxim del 40% de la inversió elegible, amb un màxim de 100.000 €. El màxim total acumulat  en un període de 3 anys serà de 200.000 € d’ajut per beneficiari

- Requisits dels beneficiaris:

Per poder ser beneficiàries, les persones i entitats han de complir els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

• Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000 euros, sense IVA, pels sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.

• Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases.

• Que els projectes siguin viables econòmica i tècnicament.

• Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

• Que es comprometin a portar la comptabilitat del negoci subvencionat en funció de la normativa vigent que els sigui aplicable.

• En el cas de persones jurídiques, haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l‘activitat per a la qual es demana l’ajut.

• En el cas de persones jurídiques amb ànim de lucre, que l’empresa compleixi el principi d’independència, d’acord amb la Recomanació 2003/361/CE de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, i no formin part d’un multigrup, un grup d’empreses i/o empresa associada, d’acord amb el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses.

• Que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o cessionàries de les instal·lacions on es volen realitzar les obres i que aquesta situació es mantingui durant el període de compromís de manteniment de l’activitat de l’apartat 9.1. En el cas de no ser propietari o usufructuari, que disposin del consentiment per escrit de la/les persona/es propietari/àries o usufructuària/àries per realitzar-les. 

• En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

• En el cas d’establiments oberts al públic, que compleixin la normativa de política lingüística.

• Complir l’obligació respecte la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En cas de beneficiaris amb més de 250 treballadors, s’haurà d’elaborar i aplicar obligatòriament un pla d’igualtat, d’acord amb l’establert en l’article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).

- Limitacions:

Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data anterior a la data de la visita de comprovació de no-inici d’inversions un cop sol·licitat l’ajut.

• Projectes fragmentats o en fases que no puguin funcionar de manera independent.

• Projectes que no permetin el ple funcionament de l’activitat econòmica i no tinguin identitat ni coherència global.

• L’IVA i qualsevol impost, gravamen, taxa, interessos, recàrrecs, sancions, etc.

• La compra de terrenys i d’immobles.

• Els equips i béns mobles de segona mà.

• Despeses de simple reposició.

• Les despeses corresponents a lloguers o tràmits de constitució d’empreses (notari, registre, etc.).

• El manteniment o reparació de béns mobles i immobles. Tampoc la restauració de béns mobles.

• La imputació de mà d’obra pròpia, o dels socis/sòcies en el cas de societats. En les entitats públiques es considera mà d’obra pròpia, aquella despesa realitzada per les empreses participades per ens locals en més d’un 50%.

• Les despeses de llicències, patents i permisos.

• Estudis, memòries o projectes per a la legalització de l’activitat.

• L’organització i/o assistència a fires, congressos, la promoció de productes i la publicitat de marques i empreses concretes.

• Qualsevol inversió relacionada amb investigació i recerca.

• L’adquisició de béns mobles amb vida útil inferior a cinc anys, els materials fungibles i el parament de la llar. En els casos de projectes relacionats amb activitats esportives o d’oci, el vestuari necessari per a la pràctica de l’activitat.

• Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el lísing i el rènting.

• Qualsevol inversió relacionada amb apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys d’acampada que no tinguin la consideració de càmping o similars.

• L’adquisició o l’adequació de vehicles (amb l’excepció dels casos en què l’adequació d’un vehicle tingui relació directa amb l’activitat subvencionada i sigui com a molt un 30% de la inversió total a realitzar). A afectes d’aquesta Ordre, s’entén com a vehicle aquells que siguin motoritzats.

• Les inversions en empreses franquiciades, delegacions o sucursals, cadenes i grups empresarials, empreses col·laboradores de concessions oficials.

• Les farmàcies, estancs, benzineres, entitats financeres i administracions de loteria.

• Les inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables, a excepció d’aquelles que suposin l’autoconsum.

• Qualsevol inversió relacionada amb el trasllat d’activitats quan estigui motivat per l’aplicació d’una normativa de compliment obligatori.

• Inversions o actuacions efectuades sobre béns d’ús privatiu de la persona sol·licitant. Les inversions s’han d’efectuar sobre béns adreçats al públic en general, amb accés independent d’altres dependències, amb caràcter permanent no itinerant i amb un horari comercial definit i suficient.

• Les inversions relacionades amb la producció de productes agrícoles, ramaders, forestals i pesquers.

• Les despeses referents a l’adquisició de maquinària agrícola.

• Les despeses referents a l’adquisició d’animals o plantes.

  Els honoraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, per a la redacció de projectes d’execució d’obra, seran elegibles amb un màxim del 8% de la inversió aprovada d’obra civil.Com a excepció, els honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data de l’acta de no-inici d’obres.

 

Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis, han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

 

Els programes informàtics (programari), han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

 

El disseny i la programació de webs seran subvencionables amb un màxim de 12.000 euros d’inversió per projecte. Aquestes webs han de ser adequades per a la venda en línia. Sols és subvencionable una pàgina web per beneficiari i durant les 5 darreres convocatòries. Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb els Fons estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol altre instrument financer de la Unió Europea, d’acord amb l’establert a l’article 59.8 del Reglament (UE) núm. 1305/2013,  del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013. (DOUE L 347, de 20.12.2013).

- Incompatibilitats:

Són incompatibles també amb qualsevol altre ajut obtingut dins d’altres operacions del PDR de Catalunya i en general, dins d’altres línies d’ajut més específiques per al tipus d’activitat projectada.

 Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb d’altres que, per la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, no inclosos en els supòsits dels apartats anteriors. No obstant això, els imports i percentatges de la totalitat dels ajuts concedits per a la mateixa finalitat no podran superar els límits establerts pel Reglament (UE) núm. 1305/2013.

 L'import dels ajuts no podrà superar en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts d’altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, destinats a la mateixa finalitat, el cost de la inversió subvencionable segons els criteris establerts en el punt 5 d’aquesta Ordre, que en el cas dels ajuts sol·licitats per persones de naturalesa privada no podrà superar el 40% del cost de la inversió subvencionada, i en el cas dels ajuts sol·licitats per entitats públiques, no podrà superar el 100% de la inversió subvencionada.

 Són incompatibles amb els ajuts regulats en el Reial Decret 548/2013 d’aplicació de les mesures del “Programa de Apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español”, sempre que aquests hagin presentat la sol·licitud d’ajut abans de l’1 de febrer de 2016.

 Queden excloses de ser persones beneficiàries dels ajuts les persones físiques o jurídiques que reuneixin les condicions bàsiques necessàries per optar als ajuts associats al Contracte Global d’Explotació.

 En l’àmbit d’actuació del Departament competent en matèria de desenvolupament rural, es podran fomentar altres contraprestacions als projectes acollits a la convocatòria dels ajuts Leader, en l’accés a préstecs objecte de conveni entre el DARP, l’Institut Català de Finances i/o entitats financeres.